Juridisch: Een brede blik op de organisatie

Binnen het CJIB zijn er op verschillende plekken juristen werkzaam, in verschillende rollen en met verschillende taken en rechtsgebieden. Als onderdeel van de strafrechtketen opereert het CJIB in een zeer juridische context. Het maatschappelijke belang speelt bij de vraagstukken een grote rol. Betrokkenen waarmee we te maken hebben, zijn burgers die niet benadeeld mogen worden. Het goed kunnen inlezen in de verschillende zaken en dossiers is daarom belangrijk. Al is het zeker net zo belangrijk om oog te hebben voor wat er in de samenleving speelt en de signalen van buiten naar binnen te halen.

Bij het CJIB houden juristen binnen de afdeling Juridische Zaken zich bezig met diverse vraagstukken zoals bodemprocedures, kortgedingen, onderzoeken/interventies en vragen van de Nationale ombudsman, klachten, verzoeken Wet open overheid, maar ook met bedrijfsjuridische en privacy vraagstukken. Je hebt ook regelmatig contact met de Landsadvocaat, bijvoorbeeld voor kort gedingen, of je gaat zelf als procesvertegenwoordiger naar een rechtbank in Nederland. Je bent dan het gezicht van het CJIB. De jurist in het Juridisch Team vertegenwoordigt de minister tijdens zittingen en handelt verzoeken af. Maar je kunt ook werkzaam zijn als zaakregisseur en besluit dan over de executie van straffen.

De juridisch beleidsadviseurs bij de afdeling Strategie & Beleid houden zich primair bezig met (beleids)ontwikkeling en kaderstelling inzake diverse taken van het CJIB. Denk hierbij aan het vertalen van nieuwe wet- en regelgeving naar beleidskaders voor het CJIB. Ook adviseren de juridisch beleidsadviseurs het Directieteam inzake politiek-bestuurlijke actualiteiten en hebben zij op strategisch niveau op de verschillende dossiers afstemming met ministeries en (keten)partners. 

 

Juridische kwaliteit

Als jurist gericht op kwaliteit wil je graag een bijdrage leveren aan de uitvoeringsafdelingen, zorgen dat het beleid van het CJIB en de wet- en regelgeving goed geïmplementeerd worden. Collega’s opleiden en coachen, ervoor zorgen dat zij in staat zijn om de juiste besluiten te nemen. Je vindt het leuk om oplossingen te bedenken als het gaat om maatwerk of persoonsgericht werken. Je hebt met veel partijen te maken rondom de casuïstiek van het betalingsregelingenbeleid, advisering over ontnemingen of andere complexe juridische situaties. Daarnaast ben je een schakel naar afdeling Strategie & Beleid en kom je met verbetervoorstellen.

Ketenregisseur executie

De zaakregisseurs beslissen over de executie van straffen waar een persoonsgerichte beoordeling aan ten grondslag ligt. Hierbij worden verschillende belangen zorgvuldig afgewogen: het belang van de veroordeelde, de maatschappij en van de slachtoffers. Je kunt je voorstellen dat die belangen van elkaar kunnen verschillen.

Verschillende partijen spelen een rol bij de executie van straffen en maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan de politie, het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de reclassering. De (extern) zaakregisseur is het aanspreekpunt voor al deze partijen. De zaakregisseur voert de regie op de executie van strafzaken in de keten en fungeert als aanspreekpunt en sparringpartner.

Internationaal werkveld

De Centrale Autoriteit zorgt voor overdracht, erkenning en tenuitvoerlegging van geldelijke sancties en confiscatiebevelen binnen de EU. Deze werkzaamheden zijn internationaal georiënteerd, waarbij je naast deze specifieke kennis ook brede kennis moet hebben van onze eigen nationale wetgeving en iets weet van de wetgeving en processen in de andere EU-lidstaten. Door ons werkgebied wordt grensoverschrijdende misdaad minder lonend.

Jurist zijn bij het CJIB – kom maar op de lijn!

Juristen zitten op verschillende plekken in de organisatie en met verschillende rollen. Denk aan besluiten nemen, adviseren over casuïstiek, bewaken en borgen van de juridische kwaliteit, het vertegenwoordigen van de minister op zittingen en meedenken en schrijven aan beleid op verschillende niveaus. Bij elke rol is het belangrijk om persoonsgericht werken, op zoek te aan naar mogelijkheden en open te staan voor signalen van buiten. Je werkt samen met 1500 gedreven en enthousiaste professionals. Jouw expertise is daarbij van waarde binnen onze organisatie.

Vacatures